سامسونگ غلط می کند به ایرانی ها توهین کند

حسن عباسی: کمپانی سامسونگ غلط می کند به ایرانی ها در مسابقات بین المللی توهین می کند تمام زندگی ایرانیها دست سامسونگ کره است!